Õppekorralduse alused

Oakfield OÜ lähtub oma koolitustegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ja õppekorralduse alustest ning superviisoritele kehtivast ANSE kvaliteedistandardist.

Üldtingimused

·        Oakfield OÜ pakub täienduskoolitust kokkuleppel tellijaga õppekavas määratud mahus.

·        Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

·        Koolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides kokkuleppel tellijaga: kas tellija korraldatud ruumides või Oakfield OÜ koostööpartneri ruumides.

·        Koolituse läbinutele väljastatakse tõend.

Täienduskoolitusele registreerumise tingimused ja kord

·        Koolitustellimuse saab esitada ning koolitusele registreeruda Oakfield OÜ kodulehel toodud kontaktide kaudu, kas e-posti või telefoni teel. Tellimusele vastatakse kinnitava e-kirjaga tellija antud e-postiaadressil.

·        Koolitusgrupp moodustatakse tellija vajaduse alusel koostöös koolitajaga.

·        Koolituse alustamiseks koostab tellija õppima asujatest nimekirja, kus on toodud osalejate nimed, e-postiaadressid ja isikukoodid või sünnikuupäevad.

·        Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

Koolituse lõpetamine

·        Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolitusel osalenud õppijale väljastatakse tõend.

·        Koolituse lõpus on võimalik osalejatel anda kirjalikku ja/või suulist tagasisidet.

Koolituse eest tasumine

·        Oakfield OÜ esitab tellijale koolituse eest arve pärast iga koolituspäeva toimumist. Kui koolitus toimub mitmel järjestikustel päeval, esitatakse arve pärast viimase koolituspäeva toimumist. Vastastikusel nõusolekul tellijaga võib kokku leppida ka teistsugused tasumise tingimused.

·        Arve tasumine toimub vastavalt arvel märgitud maksetingimustele.

·        Maksetähtaja ületamisel või arve osalisel tasumisel ei väljastata õppijale tõendit.

·        Oakfield OÜl on õigus küsida tellijalt koolituse eest ettemaksu 50% koolituse maksumusest.

·        Koolitusest on võimalik loobuda teatades sellest vähemalt 36h ette Oakfield OÜ kodulehel toodud e-posti või telefoni (sh SMSi) teel. Kui tellija teatab koolituse ärajäämisest ette vähem kui 36h on Oakfield OÜl õigus ettemaksu mitte tagastada või esitada ärajäänud koolituse eest arve 
50% koolituspäeva tasu ulatuses.

·        Juhul, kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa või riigihanke tellija lähtutakse tellija poolt ette antud tasumispõhimõtetest.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

·        Oakfield OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-postiaadress ja isikukood või sünnikuupäev. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse §6-le.

     Kvaliteedi tagamine

·        Oakfield OÜ kaasatud koolitajad peavad omama kõrgharidust ja töökogemust õpetatavas valdkonnas, mida nad on võimelised tõestama.

·        Koolitajate töötulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

·        Koolitajad on kohustatud koolituskogemuse üle reflekteerima ning osalema regulaarses supervisioonis.